pay-bill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pay-bill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pay-bill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pay-bill.

Từ điển Anh Việt

  • pay-bill

    /'peiʃi:t/ (pay-bill) /'peibil/ (pay-list) /'peilist/

    bill) /'peibil/ (pay-list) /'peilist/

    * danh từ

    bảng lương