pay in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pay in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pay in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pay in.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pay in

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thu vào