pay-day nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pay-day nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pay-day giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pay-day.

Từ điển Anh Việt

 • pay-day

  /'peidei/

  * danh từ

  ngày trả tiền, ngày phát lương

  ngày thanh toán (ở thị trường chứng khoán)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pay-day

  * kỹ thuật

  ngày thanh toán

  ngày trả lương