pay desk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pay desk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pay desk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pay desk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pay desk

    * kinh tế

    quầy phát lương