pay-box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pay-box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pay-box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pay-box.

Từ điển Anh Việt

  • pay-box

    /'peibɔks/

    * danh từ

    nơi trả tiền, ghi sê