payment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

payment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm payment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của payment.

Từ điển Anh Việt

 • payment

  /'peimənt/

  * danh từ

  sự trả tiền, sự nộp tiền; số tiền trả

  payment received: đã nhận đủ số tiền

  (nghĩa bóng) việc trả công, việc thưởng phạt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • payment

  * kinh tế

  khoản tiền được trả

  số tiền trả

  sự chi trả

  sự nộp tiền

  sự thanh toán

  sự trả lương

  sự trả tiền

  tiền bồi thường

  việc thưởng phạt

  việc trả công

  việc trả tiền

  * kỹ thuật

  thanh toán

  tiền công

  tiền lương

  xây dựng:

  thù lao lao động

  tiền chi phí

Từ điển Anh Anh - Wordnet