payment terms nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

payment terms nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm payment terms giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của payment terms.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • payment terms

    * kinh tế

    các phương thức thanh toán giữa người mua và người bán

    điều kiện trả tiền