payroll nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

payroll nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm payroll giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của payroll.

Từ điển Anh Việt

 • payroll

  * danh từ

  bảng lương

  tổng số tiền phải trả cho nhân viên (trong công ty)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • payroll

  * kinh tế

  bảng lương

  sổ lương

  tiền lương

  tổng quỹ lương

  tổng số tiền phải trả cho nhân viên

  tổng số tiền trả lương

  * kỹ thuật

  bảng lương

  xây dựng:

  bảng lương nhân công

  điện tử & viễn thông:

  tình trạng trả

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • payroll

  a list of employees and their salaries

  the company had a long payroll

  Synonyms: paysheet

  the total amount of money paid in wages

  the company had a large payroll

  Synonyms: paysheet

  the department that determines the amounts of wage or salary due to each employee

  Synonyms: payroll department