payroll slip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

payroll slip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm payroll slip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của payroll slip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • payroll slip

    * kinh tế

    giấy báo tiền lương