pay-off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pay-off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pay-off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pay-off.

Từ điển Anh Việt

 • pay-off

  /'peiɔf/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự trả lương, sự trả tiền

  kỳ trả lương, kỳ trả tiền

  sự thưởng phạt

  phần, tỷ lệ phần trăm

 • Pay-off

  (Econ) Lợi ích ròng.

  + Lợi ích ròng có được khi thực hiện một quá trình hành động cụ thể.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pay-off

  * kinh tế

  kỳ trả lương

  kỳ trả tiền

  sự đút lót tiền (cho ai)

  sự thanh toán

  sự thưởng phạt

  sự trả lương

  sự trả tiền