hold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hold.

Từ điển Anh Việt

 • hold

  /hould/

  * danh từ

  khoang (của tàu thuỷ)

  * danh từ

  sự cầm, sự nắm giữ, sự nắm chặt

  to take (get, keep) hold of: nắm giữ, nắm chặt (cái gì)

  (nghĩa bóng) sự nắm được, sự hiểu thấu

  to get hold of a secret: nắm được điều bí mật

  (nghĩa bóng) ảnh hưởng

  to have a grerat hold on (over) somebody: có ảnh hưởng (uy tín) lớn đối với ai

  vật để nắm lấy; vật đỡ; chỗ dựa

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đồn ải, thành luỹ, pháo đài

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự giam cầm

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhà lao, nhà tù

  * ngoại động từ

  cầm, nắm, giữ, nắm giữ, giữ vững

  to hold a pen: cầm bút

  to hold an office: giữ một chức vụ

  to hold one's ground: giữ vững lập trường; (quân sự) giữ vững vị trí; giữ vững sức khoẻ không yếu đi (người ốm)

  giữ, ở (trong một tư thế nào đó)

  to hold oneself erect: đứng thẳng người

  to hold one's head: ngẩng cao đầu

  chứa, chứa đựng

  this rooms holds one hundred people: phòng này chứa được một trăm người

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giam giữ (ai)

  giữ, nén, nín, kìm lại

  to hold one's breath: nín hơi, nín thở

  to hold one's tongue: nín lặng; không nói gì

  hold your noise!: im đi!, đừng làm ầm lên thế!

  to hold one's hand: kìm tay lại (không ra tay trừng phạt đánh đập...)

  there's no holding him: không sao kìm được hắn

  bắt phải giữ lời hứa

  to hold somebody in suspense: làm cho ai phải thấm đòn chờ đợi

  choán, xâm chiếm, thu hút, lôi cuốn

  to hold someone's attention: thu hút sự chú ý của ai

  to hold one's audience: lôi cuốn được thính giả

  có ý nghĩ là, cho là, xem là, coi là; tin rằng

  to hold onself reponsible for: tự cho là mình có trách nhiệm về

  to hold strange opinions: có những ý kiến kỳ quặc

  to hold somebody in high esteem: kính mến ai, quý trọng ai

  to hold somebody in contempt: coi khinh ai

  to hold something cheap: coi rẻ cái gì, coi thường cái gì

  I hold it good: tôi cho cái đó là đúng (là nên làm)

  (+ that) quyết định là (toà án, quan toà...)

  tổ chức, tiến hành

  to hold a meeting: tổ chức một cuộc mít tinh, họp mít tinh

  to hold negotiation: tiến hành đàm phán

  nói, đúng (những lời lẽ...)

  to hold insolent language: dùng những lời lẽ láo xược

  theo, theo đuổi, tiếp tục đi theo

  to hold a North course: tiếp tục đi theo con đường về hướng bắc

  * nội động từ

  (thường) (+ to, by) giữ vững, giữ chắc ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  to hold to one's promise: giữ lời hứa

  to hold by one's principles: giữ vững nguyên tắc của mình

  will the anchor hold?: liệu néo có chắc không?

  tiếp tục, kéo dài, còn mãi, cứ vẫn

  will this fine weather hold?: liệu thời tiết này có kéo dài mãi không?

  có giá trị, có hiệu lực, có thể áp dụng ((cũng) to hold good, to hold true)

  the rule holds in all case: điều lệ này có giá trị trong mọi trường hợp

  does this principle hold good?: nguyên tắc còn có giá trị nữa không?

  (từ lóng) ((thường) phủ định + with) tán thành

  not to hold with a proposal: không tán thành một đề nghị

  (từ cổ,nghĩa cổ) hold! đứng lại, dừng lại; đợi một tí!

  to hold back

  ngăn lại, giữ lại, nén lại, kìm lại

  giấu, giữ bí mật, giữ riêng (tin tức...)

  do dự, ngập ngừng

  (+ from) cố ngăn, cố nén

  to hold down

  bắt lệ thuộc, bắt phụ thuộc, bắt phục tùng; áp bức

  cúi (đầu)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tiếp tục giữ, vẫn giữ, vẫn (ở trong hoàn cảnh nào...)

  to hold down and office: vẫn giữ một chức vụ

  to hold forth

  đưa ra, đặt ra, nêu ra (một đề nghị...)

  nói; hò hét diễn thuyết ((thường) xấu)

  to hold forth to the crowd: hò hét diễn thuyết trước đám đông

  to hold in

  nói chắc, dám chắc

  giam giữ

  nén lại, kìm lại, dằn lại

  to hold off

  giữ không cho lại gần; giữ cách xa

  chậm lại, nán lại

  to hold on

  nắm chặt, giữ chặt, bám chặt

  giữ máy không cắt (dây nói)

  to hold out

  giơ ra, đưa ra

  chịu đựng, kiên trì dai dẳng; không nhượng bộ, không đầu hàng (thành bị bao vây...)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) không cho, không từ chối cho (cái gì phải cho)

  to hold over

  để chậm lại, đình lại, hoàn lại

  ở lại sau khi hết nhiệm kỳ; ở lại thêm nhiệm kỳ

  to hold together

  gắn lại với nhau, giữ lại với nhau

  gắn bó với nhau, đoàn kết với nhau

  to hold up

  đưa lên, giơ lên

  đỡ, chống đỡ

  vẫn vững, vẫn duy trì

  vẫn đứng vững, không ngã (ngựa)

  nêu ra, phô ra, đưa ra

  to be held up to derision: bị đưa ra làm trò cười

  chặn đứng (ô tô...) ăn cướp

  làm đình trệ, làm tắc nghẽn (giao thông...)

  to hold aloof

  (xem) loof

  hold hard!

  đứng lại!

  hold on!

  (thông tục) ngừng!

  to hold one's own

  (xem) own

  to hold something over somebody

  luôn luôn giơ cái gì đe doạ ai

  to hold water

  kín không rò (thùng)

  đứng vững được (lập luận...)

 • hold

  giữ, chiếm; cố định

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • hold

  * kinh tế

  cầm (phiếu khoán)

  cầm (phiếu quán)

  có

  có giá trị

  có hiệu lực

  giữ

  hầm tàu

  khoang

  khoang hàng hóa (máy bay)

  khoang tàu

  nắm giữ

  sổ

  sở hữu (tài sản, đất đai)

  thuyền

  tiến hành

  * kỹ thuật

  chứa

  cố định

  dừng

  đựng

  đựng (chất lỏng)

  gây ứng suất

  giữ

  kéo căng

  kẹp chặt

  nắm

  sự duy trì

  sự giữ

  sự giữ chặt

  treo

  hóa học & vật liệu:

  cầm

  chứa đựng

  toán & tin:

  chiếm

  giao thông & vận tải:

  hầm chứa hàng

  hầm hàng (tàu)

  khoang hàng

  sự bay chờ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • hold

  power by which something or someone is affected or dominated

  he has a hold over them

  a stronghold

  a cell in a jail or prison

  Synonyms: keep

  have or hold in one's hands or grip

  Hold this bowl for a moment, please

  A crazy idea took hold of him

  Synonyms: take hold

  Antonyms: let go of

  organize or be responsible for

  hold a reception

  have, throw, or make a party

  give a course

  Synonyms: throw, have, make, give

  be the physical support of; carry the weight of

  The beam holds up the roof

  He supported me with one hand while I balanced on the beam

  What's holding that mirror?

  Synonyms: support, sustain, hold up

  contain or hold; have within

  The jar carries wine

  The canteen holds fresh water

  This can contains water

  Synonyms: bear, carry, contain

  remain in a certain state, position, or condition

  The weather held

  They held on the road and kept marching

  support or hold in a certain manner

  She holds her head high

  He carried himself upright

  Synonyms: carry, bear

  assert or affirm

  Rousseau's philosophy holds that people are inherently good

  have as a major characteristic

  The novel holds many surprises

  The book holds in store much valuable advise

  hold the attention of

  The soprano held the audience

  This story held our interest

  She can hold an audience spellbound

  remain committed to

  I hold to these ideas

  stop dealing with

  hold all calls to the President's office while he is in a meeting

  keep from departing

  Hold the taxi

  Hold the horse

  take and maintain control over, often by violent means

  The dissatisfied students held the President's office for almost a week

  cover as for protection against noise or smell

  She held her ears when the jackhammer started to operate

  hold one's nose

  aim, point, or direct

  Hold the fire extinguisher directly on the flames

  keep from exhaling or expelling

  hold your breath

  Similar:

  clasp: the act of grasping

  he released his clasp on my arm

  he has a strong grip for an old man

  she kept a firm hold on the railing

  Synonyms: clench, clutch, clutches, grasp, grip

  appreciation: understanding of the nature or meaning or quality or magnitude of something

  he has a good grasp of accounting practices

  Synonyms: grasp

  delay: time during which some action is awaited

  instant replay caused too long a delay

  he ordered a hold in the action

  Synonyms: time lag, postponement, wait

  detention: a state of being confined (usually for a short time)

  his detention was politically motivated

  the prisoner is on hold

  he is in the custody of police

  Synonyms: detainment, custody

  handle: the appendage to an object that is designed to be held in order to use or move it

  he grabbed the hammer by the handle

  it was an old briefcase but it still had a good grip

  Synonyms: grip, handgrip

  cargo area: the space in a ship or aircraft for storing cargo

  Synonyms: cargo deck, cargo hold, storage area

  keep: keep in a certain state, position, or activity; e.g., "keep clean"

  hold in place

  She always held herself as a lady

  The students keep me on my toes

  Synonyms: maintain

  have: have or possess, either in a concrete or an abstract sense

  She has $1,000 in the bank

  He has got two beautiful daughters

  She holds a Master's degree from Harvard

  Synonyms: have got

  deem: keep in mind or convey as a conviction or view

  take for granted

  view as important

  hold these truths to be self-evident

  I hold him personally responsible

  Synonyms: view as, take for

  harbor: maintain (a theory, thoughts, or feelings)

  bear a grudge

  entertain interesting notions

  harbor a resentment

  Synonyms: harbour, entertain, nurse

  restrain: to close within bounds, limit or hold back from movement

  This holds the local until the express passengers change trains

  About a dozen animals were held inside the stockade

  The illegal immigrants were held at a detention center

  The terrorists held the journalists for ransom

  Synonyms: confine

  retain: secure and keep for possible future use or application

  The landlord retained the security deposit

  I reserve the right to disagree

  Synonyms: keep back, hold back

  bear: have rightfully; of rights, titles, and offices

  She bears the title of Duchess

  He held the governorship for almost a decade

  accommodate: have room for; hold without crowding

  This hotel can accommodate 250 guests

  The theater admits 300 people

  The auditorium can't hold more than 500 people

  Synonyms: admit

  prevail: be valid, applicable, or true

  This theory still holds

  Synonyms: obtain

  contain: be capable of holding or containing

  This box won't take all the items

  The flask holds one gallon

  Synonyms: take

  reserve: arrange for and reserve (something for someone else) in advance

  reserve me a seat on a flight

  The agent booked tickets to the show for the whole family

  please hold a table at Maxim's

  Synonyms: book

  defend: protect against a challenge or attack

  Hold that position behind the trees!

  Hold the bridge against the enemy's attacks

  Synonyms: guard

  oblige: bind by an obligation; cause to be indebted

  He's held by a contract

  I'll hold you by your promise

  Synonyms: bind, obligate

  defy: resist or confront with resistance

  The politician defied public opinion

  The new material withstands even the greatest wear and tear

  The bridge held

  Synonyms: withstand, hold up

  apply: be pertinent or relevant or applicable

  The same laws apply to you!

  This theory holds for all irrational numbers

  The same rules go for everyone

  Synonyms: go for

  control: lessen the intensity of; temper; hold in restraint; hold or keep within limits

  moderate your alcohol intake

  hold your tongue

  hold your temper

  control your anger

  Synonyms: hold in, contain, check, curb, moderate

  halt: cause to stop

  Halt the engines

  Arrest the progress

  halt the presses

  Synonyms: arrest

  carry: drink alcohol without showing ill effects

  He can hold his liquor

  he had drunk more than he could carry

  declare: declare to be

  She was declared incompetent

  judge held that the defendant was innocent

  Synonyms: adjudge

  agree: be in accord; be in agreement

  We agreed on the terms of the settlement

  I can't agree with you!

  I hold with those who say life is sacred

  Both philosophers concord on this point

  Synonyms: concur, concord

  Antonyms: disagree