nurse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nurse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nurse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nurse.

Từ điển Anh Việt

 • nurse

  /nə:s/

  * danh từ

  (động vật học) cá nhám

  * danh từ

  vú em, người bảo mẫu, người giữ trẻ

  sự nuôi, sự cho bú, sự trông nom; sự được nuôi, sự được cho bú

  a child at nurse: trẻ nhỏ đang tuổi phải cho bú

  nơi nuôi dưỡng, xứ sở, vườn ương ((nghĩa bóng)), cái nôi ((nghĩa bóng))

  the nurse of liberty: xứ sở của tự do

  y tá, nữ y tá

  (nông nghiệp) cây che bóng

  (động vật học) ong thợ; kiến thợ

  * ngoại động từ

  cho bú, nuôi, trông nom (trẻ nhỏ)

  bồng, ãm; nựng

  săn sóc (người bệnh); chữa (bệnh)

  he stays at home mursing his cold: nó ở nhà để chữa cho hết cảm

  chăm chút (cây con, mảnh vườn...); nâng niu (một việc gì...))

  nuôi, nuôi dưỡng, ấp ủ (hy vọng, hận thù; phong trào văn nghệ...)

  ngồi ôm lấy, ngồi thu mình bên (lồng ấp, đống lửa...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • nurse

  one skilled in caring for young children or the sick (usually under the supervision of a physician)

  try to cure by special care of treatment, of an illness or injury

  He nursed his cold with Chinese herbs

  serve as a nurse; care for sick or handicapped people

  treat carefully

  He nursed his injured back by lying in bed several hours every afternoon

  He nursed the flowers in his garden and fertilized them regularly

  Similar:

  nanny: a woman who is the custodian of children

  Synonyms: nursemaid

  harbor: maintain (a theory, thoughts, or feelings)

  bear a grudge

  entertain interesting notions

  harbor a resentment

  Synonyms: harbour, hold, entertain

  breastfeed: give suck to

  The wetnurse suckled the infant

  You cannot nurse your baby in public in some places

  Synonyms: suckle, suck, wet-nurse, lactate, give suck

  Antonyms: bottlefeed