disagree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disagree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disagree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disagree.

Từ điển Anh Việt

 • disagree

  /,disə'gri:/

  * nội động từ

  khác, không giống, không khớp

  the account disagree: những câu chuyện kể lại không khớp nhau

  không hợp, không thích hợp

  the climate disagrees with him: khí hậu không hợp với anh ta

  bất đồng, không đồng ý

  to disagree with someone on something: không đồng ý với ai về cái gì

  bất hoà

  to disagree with someone: bất hoà với ai

Từ điển Anh Anh - Wordnet