disagreement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disagreement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disagreement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disagreement.

Từ điển Anh Việt

 • disagreement

  /,disə'gri:mənt/

  * danh từ

  sự khác nhau, sự không giống nhau

  sự không hợp, sự không thích hợp

  sự bất đồng, sự không đồng ý kiến

  to be in disagreement with someone: không đồng ý kiến với ai

  sự bất hoà

Từ điển Anh Anh - Wordnet