disagreeable person nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disagreeable person nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disagreeable person giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disagreeable person.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • disagreeable person

    Similar:

    unpleasant person: a person who is not pleasant or agreeable

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).