disagreeables nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disagreeables nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disagreeables giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disagreeables.

Từ điển Anh Việt

  • disagreeables

    * danh từ, pl

    những điều khó chịu, những điều không vừa ý