disagreebles nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disagreebles nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disagreebles giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disagreebles.

Từ điển Anh Việt

  • disagreebles

    /,disə'griəblz/

    * danh từ số nhiều

    những điều khó chịu, những điều không vừa ý