disaccord nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disaccord nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disaccord giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disaccord.

Từ điển Anh Việt

 • disaccord

  /,disə'kɔ:k/

  * danh từ

  sự bất hoà

  mối bất hoà

  * nội động từ

  bất hoà

  to disaccord with someone: bất hoà với ai

Từ điển Anh Anh - Wordnet