differ nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

differ nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm differ giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của differ.

Từ điển Anh Việt

 • differ

  /'difə/

  * nội động từ

  ((thường) + from) khác, không giống

  to differ from someone in age: khác tuổi ai

  không đồng ý, không tán thành, bất đồng

  to differ [in opinion] from (with) someone: không đồng ý với ai

  I beg to differ: xin phép cho tôi có ý kiến khác

  to agree to differ: đành là bất đồng ý kiến với nhau, không tìm cách thuyết phục nhau nữa

 • differ

  khác với, phân biệt với

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • differ

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  khác với

  phân biệt với

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • differ

  be different

  These two tests differ in only one respect

  Antonyms: equal

  Similar:

  disagree: be of different opinions

  I beg to differ!

  She disagrees with her husband on many questions

  Synonyms: dissent, take issue

  Antonyms: agree