differentiate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

differentiate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm differentiate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của differentiate.

Từ điển Anh Việt

 • differentiate

  /,difə'renʃieit/

  * ngoại động từ

  phân biệt

  to differentiate something from another: phân biệt cái này với cái khác

  (toán học) lấy vi phân

  * nội động từ

  trở thành khác biệt, khác biệt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • differentiate

  * kỹ thuật

  lấy đạo hàm

  lấy vi phân

  phân biệt

  toán & tin:

  lấy vị phân

  tìm đạo hàm

Từ điển Anh Anh - Wordnet