tell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tell.

Từ điển Anh Việt

 • tell

  /tel/

  * ngoại động từ told

  nói, nói với, nói lên, nói ra

  to tell the truth: nói sự thật

  to tell someone something: nói với ai điều gì

  nói cho biết, bảo

  we are told that...: người ta nói với chúng tôi rằng..., người ta bảo chúng tôi rằng...

  chỉ cho, cho biết

  to tell the way: chỉ đường cho

  to tell the time: chỉ giờ

  biểu thị, biểu lộ, tỏ

  her face told her joy: nét mặt cô ta biểu lộ nỗi vui mừng

  kể, thuật lại

  to tell a story: kể một câu chuyện

  xác định, phân biệt

  to tell the difference: xác định sự khác nhau

  to tell right from wrong: phân biệt phải trái

  khẳng định, cả quyết

  I can tell you it's not easy: tôi khẳng định với anh cái đó không dễ đâu

  biết

  tell him to come: bảo nó đến

  tiết lộ, phát giác

  to tell a secret: tiết lộ một điều bí mật

  đếm, lần

  to tell the votes: kiểm phiếu

  to tell one's beads: lần tràng hạt

  all told: tất cả, cả thảy

  * nội động từ

  nói về

  ảnh hưởng đến, có kết quả

  it tells upon his health: điều đó ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh ta

  to tell against

  làm chứng chống lại, nói điều chống lại

  to tell off

  định, chọn, lựa; phân công

  (thông tục) nói thẳng vào mặt, rầy la, kể tội

  to tell on

  làm mệt, làm kiệt sức

  (thông tục) mách

  to tell over

  đếm

  to get told off

  bị làm nhục, bị mắng nhiếc

  to tell the tale

  (từ lóng) bịa ra một câu chuyện đáng thương để làm động lòng

  to tell the world

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) công bố, khẳng định

  you are telling me

  (từ lóng) thôi tôi đã biết thừa rồi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tell

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  kể

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tell

  a Swiss patriot who lived in the early 14th century and who was renowned for his skill as an archer; according to legend an Austrian governor compelled him to shoot an apple from his son's head with his crossbow (which he did successfully without mishap)

  Synonyms: William Tell

  let something be known

  Tell them that you will be late

  narrate or give a detailed account of

  Tell what happened

  The father told a story to his child

  Synonyms: narrate, recount, recite

  discern or comprehend

  He could tell that she was unhappy

  give evidence

  he was telling on all his former colleague

  Synonyms: evidence

  Similar:

  state: express in words

  He said that he wanted to marry her

  tell me what is bothering you

  state your opinion

  state your name

  Synonyms: say

  order: give instructions to or direct somebody to do something with authority

  I said to him to go home

  She ordered him to do the shopping

  The mother told the child to get dressed

  Synonyms: enjoin, say

  assure: inform positively and with certainty and confidence

  I tell you that man is a crook!

  distinguish: mark as different

  We distinguish several kinds of maple

  Synonyms: separate, differentiate, secern, secernate, severalize, severalise, tell apart