telluric current nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telluric current nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telluric current giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telluric current.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telluric current

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dòng telua