tellus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tellus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tellus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tellus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tellus

    (Roman mythology) goddess of the earth; protector of marriage and fertility; identified with Greek Gaea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).