state nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

state nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm state giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của state.

Từ điển Anh Việt

 • state

  /steit/

  * đại từ

  trạng thái, tình trạng

  a precarious state of health: tình trạng sức khoẻ mong manh

  in a bad state of repair: ở một tình trạng xấu

  địa vị xã hội

  (thông tục) sự lo lắng

  he was in quite a state about it: anh ta rất lo ngại về vấn đề đó

  quốc gia, bang

  Southern States: những bang ở miền nước Mỹ

  nhà nước, chính quyền

  sự phô trương sang trọng, sự trang trọng, sự trọng thể, sự huy hoàng

  to be welcomed in great state: được đón tiếp rất trọng thể

  in state: với tất cả nghi tiết trọng thể

  tập (trong sách chuyên đề)

  (từ cổ,nghĩa cổ) ngai, bệ

  to lie in state

  quàn

  * tính từ

  (thuộc) nhà nước

  state documents: những văn kiện của nhà nước

  state leaders: những vị lãnh đạo nhà nước

  (thuộc) chính trị

  state prisoner: tù chính trị

  state trial: sự kết án của nhà nước đối với hững tội chính trị

  dành riêng cho nghi lễ; chính thức

  state carriage: xe ngựa chỉ dùng trong các nghi lễ cổ truyền của Anh

  state call: (thông tục) cuộc đi thăm chính thức

  * ngoại động từ

  phát biểu, nói rõ, tuyên bố

  to state one's opinion: phát biểu ý kiến của mình

  định (ngày, giờ)

  (toán học) biểu diễn bằng ký hiệu (một phương trình...)

 • state

  trạng thái, chế độ

  absorbing s. (điều khiển học) trạng thái hút thu

  aperiodic s. trạng thái không tuần hoàn

  critical s. trạng thái tới hạn

  ergodic s. trạng thái egođic

  inaccessible s. (điều khiển học) trạng thái không đạt được

  initial s. (điều khiển học) trạng thái trong

  quasi-stationary s. trạng thái tựa dừng

  solid s. trạng thái rắn

  stationary s. (vật lí) trạng thái dừng

  steady s. [trạng thái, chế độ] ổn định

  terminal s. trạng thái cuối

  transinet s. trạng thái chuyển

  zero s. (điều khiển học) trạng thái không

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • state

  * kinh tế

  bản báo cáo

  bản kê khai

  bản tường trình

  định

  định rõ

  nhà nước

  tình trạng

  trạng thái

  trình bày

  * kỹ thuật

  chế độ

  điều kiện

  tính chất

  tình trạng

  trạng thái

  vị trí

  xây dựng:

  thèm

  điện:

  thời kì

  y học:

  trạng thái, tình trạng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • state

  the territory occupied by one of the constituent administrative districts of a nation

  his state is in the deep south

  Synonyms: province

  the way something is with respect to its main attributes

  the current state of knowledge

  his state of health

  in a weak financial state

  the group of people comprising the government of a sovereign state

  the state has lowered its income tax

  a politically organized body of people under a single government

  the state has elected a new president

  African nations

  students who had come to the nation's capitol

  the country's largest manufacturer

  an industrialized land

  Synonyms: nation, country, land, commonwealth, res publica, body politic

  a state of depression or agitation

  he was in such a state you just couldn't reason with him

  express in words

  He said that he wanted to marry her

  tell me what is bothering you

  state your opinion

  state your name

  Synonyms: say, tell

  Similar:

  state of matter: (chemistry) the three traditional states of matter are solids (fixed shape and volume) and liquids (fixed volume and shaped by the container) and gases (filling the container)

  the solid state of water is called ice

  country: the territory occupied by a nation

  he returned to the land of his birth

  he visited several European countries

  Synonyms: land

  department of state: the federal department in the United States that sets and maintains foreign policies

  the Department of State was created in 1789

  Synonyms: United States Department of State, State Department, DoS

  submit: put before

  I submit to you that the accused is guilty

  Synonyms: put forward, posit

  express: indicate through a symbol, formula, etc.

  Can you express this distance in kilometers?