state speed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

state speed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm state speed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của state speed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • state speed

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tốc độ pha

    vận tốc pha