state room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

state room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm state room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của state room.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • state room

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phòng đại lễ