statelessly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statelessly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statelessly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statelessly.

Từ điển Anh Việt

  • statelessly

    * phó từ

    xem stateless