statehouse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statehouse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statehouse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statehouse.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • statehouse

    a government building in which a state legislature meets

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).