state tests nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

state tests nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm state tests giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của state tests.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • state tests

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thử nghiệm cấp nhà nước