state-room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

state-room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm state-room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của state-room.

Từ điển Anh Việt

  • state-room

    /'steitrum/

    * danh từ

    phòng khánh tiết (dùng trong các buổi nghi lễ)

    phòng ngủ riêng (trên tàu thuỷ); (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phòng ngủ riêng (trên xe lửa)