state land nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

state land nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm state land giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của state land.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • state land

    * kinh tế

    đất công