state road nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

state road nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm state road giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của state road.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • state road

    * kỹ thuật

    quốc lộ