state forest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

state forest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm state forest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của state forest.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • state forest

    * kinh tế

    rừng quốc gia