state table nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

state table nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm state table giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của state table.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • state table

    * kỹ thuật

    bảng trạng thái