state-house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

state-house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm state-house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của state-house.

Từ điển Anh Việt

  • state-house

    /'steithaus/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nơi họp nghị viện của bang