stateswoman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stateswoman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stateswoman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stateswoman.

Từ điển Anh Việt

  • stateswoman

    * danh từ

    nữ chính khách

    nữ chính khách có tài trong việc quản lý nhà nước; nữ chính khách sáng suốt nhìn xa trông rộng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stateswoman

    a woman statesman