state funds nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

state funds nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm state funds giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của state funds.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • state funds

    * kinh tế

    quỹ nhà nước