state craft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

state craft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm state craft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của state craft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • state craft

    * kinh tế

    nghệ thuật quản lý nhà nước