statesmen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statesmen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statesmen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statesmen.

Từ điển Anh Việt

  • statesmen

    * danh từ

    chính khách

    chính khách có tài trong việc quản lý nhà nước; chính khách sáng suốt nhìn xa trông rộng

    địa chủ nhỏ có lao động (ở miền Bắc Anh)