statehood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statehood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statehood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statehood.

Từ điển Anh Việt

  • statehood

    * danh từ

    cương vị một nước; một bang (ở Mỹ)