stateside nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stateside nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stateside giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stateside.

Từ điển Anh Việt

  • stateside

    /'steitsaid/

    * tính từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) của Mỹ, ở Mỹ, hướng về Mỹ

    he hasn't been stateside for three years: đã ba năm hắn không ở Mỹ