statemnet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statemnet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statemnet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statemnet.

Từ điển Anh Việt

  • statemnet

    sự phát biểu, mệnh đề