state bonds nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

state bonds nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm state bonds giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của state bonds.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • state bonds

    * kinh tế

    công quỹ