stateswomen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stateswomen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stateswomen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stateswomen.

Từ điển Anh Việt

  • stateswomen

    * danh từ

    * danh từ

    nữ chính khách

    nữ chính khách có tài trong việc quản lý nhà nước; nữ chính khách sáng suốt nhìn xa trông rộng