state farm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

state farm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm state farm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của state farm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • state farm

    * kinh tế

    nông trường quốc doanh