disagreeably nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disagreeably nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disagreeably giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disagreeably.

Từ điển Anh Việt

 • disagreeably

  * phó từ

  đáng ghét, đáng bực bội

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • disagreeably

  in a disagreeable manner

  `I took no harm from the journey, thank you,' she said disagreeably

  Antonyms: agreeably