bind nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bind nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bind giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bind.

Từ điển Anh Việt

 • bind

  /baind/

  * (bất qui tắc) ngoại động từ bound

  /baund/, bounden

  /'baundən/ (từ cổ,nghĩa cổ)

  trói, buộc, bỏ lại

  to bind hand and foot: trói tay, trói chân

  to be bound to do something: bắt buộc phải làm gì; nhất định phải làm gì

  ký hợp đồng học nghề

  to be bound [as an] apprentice: ký hợp đồng học nghề

  ràng buộc

  to bind oneself: tự mình ràng buộc với, giao ước, hứa hẹn, cam đoan

  to be bound by an oath: bị ràng buộc bởi lời thề

  chấp nhận, thừa nhận (một giao kèo, giá cả mua bán...)

  to bind a bargain: chấp nhận giá cả mua bán

  làm táo bón (đồ ăn)

  băng bó (vết thương); đánh đai nẹp (thùng...); đóng (sách); tết quanh

  head bound with laurels: đầu tết vòng hoa nguyệt quế

  * (bất qui tắc) nội động từ bound

  /baund/

  kết lại với nhau, kết thành khối rắn

  clay binds to heat: đất sét rắn lại khi đem nung

  (kỹ thuật) kẹt (cán bộ phân trong máy)

  táo bón

  to bind over

  bắt buộc

  to bind over appear: buộc phải ra toà

  to bind up

  băng bó (vết thương)

  đóng (nhiều quyển sách) thành một tập

  * danh từ

  (ngành mỏ) vỉa đất sét (giữa hai vỉa than)

  (như) bire

  (âm nhạc) dấu nối

 • bind

  (Tech) liên kết, nối

 • bind

  buộc, liên kết

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bind

  * kinh tế

  bắt buộc

  ràng buộc

  trói buộc

  * kỹ thuật

  buộc

  cột

  dính kết

  đóng kết

  gắn kết

  kẹp chặt

  liên kết

  ngàm

  nối

  mắc kẹt

  mắc kẹt (dụng cụ)

  sách liên kết

  sự kẹp chặt

  cơ khí & công trình:

  chi tiết nối ghép

  xây dựng:

  đóng đai

  liên (xi măng)

  toán & tin:

  kết

  kết buộc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bind

  something that hinders as if with bonds

  create social or emotional ties

  The grandparents want to bond with the child

  Synonyms: tie, attach, bond

  make fast; tie or secure, with or as if with a rope

  The Chinese would bind the feet of their women

  Antonyms: unbind

  wrap around with something so as to cover or enclose

  Synonyms: bandage

  provide with a binding

  bind the books in leather

  form a chemical bond with

  The hydrogen binds the oxygen

  Similar:

  adhere: stick to firmly

  Will this wallpaper adhere to the wall?

  Synonyms: hold fast, bond, stick, stick to

  tie down: secure with or as if with ropes

  tie down the prisoners

  tie up the old newspapers and bring them to the recycling shed

  Synonyms: tie up, truss

  oblige: bind by an obligation; cause to be indebted

  He's held by a contract

  I'll hold you by your promise

  Synonyms: hold, obligate

  tie: fasten or secure with a rope, string, or cord

  They tied their victim to the chair

  Antonyms: untie

  constipate: cause to be constipated

  These foods tend to constipate you