binding margin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binding margin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binding margin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binding margin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binding margin

    * kỹ thuật

    mép gắn

    toán & tin:

    lề liên kết