binding energy curve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binding energy curve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binding energy curve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binding energy curve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binding energy curve

    * kỹ thuật

    vật lý:

    đường cong năng lượng liên kết