binding runway nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binding runway nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binding runway giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binding runway.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binding runway

    * kỹ thuật

    đường băng sân bay